Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын мэдээлэл

2020-05-18 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын алба нь өөрийн төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д /ӨВА-2020/04-ГА/ гүйцэтгэлийн аудитыг хийж эхлээд байна. Одоогийн байдлаар аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: ХАК-ын гэрээг дүгнэж ажиллав.

2020-04-24 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын удирдлагын зөвлөлөөс 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар гэрээ байгуулан ажилласан Хувийн Аудитын Компаниудын гэрээг дүгнэж, тайланг хэлэлцэж ажиллав. Дөлгөөнхайрхан-Уул ХХК, Б энд С аудит ХХК-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн чанар байдлыг хангалттай сайн түвшинд гүйцэтгэсэн хэмээн үнэлэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

2020-01-02 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан. Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу УИХурлын Төсвийн байнгын хорооноос баталсан аудит хийх сэдэв, ҮАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тус газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 2019 онд хийгдэх санхүүгийн болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудитыг төлөвлөсөн хугацаанд хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган хуульд заасан чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаа.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2019 оны СТА хийх чиглэлийн талаар Аудиторууд болон ХАК-ын аудиторуудад мэдээлэл өгч, сургалт зохион байгуулав.

2020-01-02 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас 2019 оны Санхүүгийн тайланд хийх аудитын талаар байгууллагын аудиторууд болон ХАК-ын аудиторуудад мэдээлэл өгч ажиллав. СТА хийх талаар ерөнхий чиглэл мэдээллийг Аудитын менежер Д.Гансүх өгөв. Мөн аудитын эрсдэлийн талаар Ахлах аудитор Б.Эрдэнэцэцэг сургалт зохион байгуулж ажиллав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмлэл гардууллаа.

2019-12-30 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар Итгэл хүлээсэн байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт Итгэмжлэл гардууллаа. Өвөрхангай аймгаас нийт 41 байгууллага Итгэл хүлээсэн бөгөөд бүх байгууллагын итгэмжлэлийг гардуулан ажиллалаа.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 2012-2018 оны зарцуулалтын үр дүнд хийх аудитын нээлт хийлээ.

2019-09-30 Өвөрхангай аймаг

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 2012-2018 оны зарцуулалтад хийгдэж буй гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллав. Аудитын нээлтэд Аудитын менежер Д.Гансүх, Ахлах аудитор Б.Чимэдцэрэн, Аудитор П.Норпил, Р.Цэрэндолгор болон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйлчилгээний тасгийн дарга Ч.Бурмаа, Санхүү бүртгэл, орлого, хамралтын тасгийн дарга Б.Доржпагма нар оролцлоо.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилт, Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийж буй аудитаар сумдад ажиллаж байна.

2019-09-30 Өвөрхангай аймаг

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилтид хийгдэж буй нийцлийн аудитыг Ахлах аудитор П.Хорлоосүрэн, Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийж буй гүйцэтгэлийн аудитыг Ахлах аудитор Б.Эрдэнэцэцэг, Ц.Мөнхзаяа нар хариуцан гүйцэтгэхээр сумдад ажиллаж байна.