Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудын сургалтанд хамрагдав.

2019-04-08 Өвөрхангай аймаг

Үндэсний Аудитын газар Архивын Ерөнхий газрын Мэргэжил арга зүйн удирдлагын газартай хамтран зохион байгуулсан "Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнууд"-д зориулсан сургалтад Өвөрхангай аймгийн Төрийн Аудитын газрын Ахлах Аудитор Ц.Отгонням 2018 оны 04 дугаар сарын 04-05 өдрүүдэд хамрагдав. Аудитын ажлыг албан бичиг хөтлөлтийг стандартын дагуу баримтжуулах, бүрдүүлэх талаар сургалтыг зохион байгуулсан байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, Автозамын сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ТАХ-ны ажлаар сумдад ажиллав.

2019-03-27 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Гүйцэтгэлийн аудитын баг 2018 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Автозамын сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээнүүдийн гүйцэтгэл, одоогийн явцад гүйцэтгэлийн аудитыг сумдуудад хийж гүйцэтгэв.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийцлийн аудитын баг Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, ОНХСан, Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр хуульд нийцсэн эсэх талаар нийцлийн аудитаар сумдад ажиллав.

2019-03-29 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын нийцлийн аудитын баг 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдрөөс 22-ны өдрийн хооронд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа болон Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхэд нийцлийн аудитыг сумдаар зохион байгуулж ажиллав.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2019-01-31 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн Аудитын газрын удирдлагууд болон аудиторууд 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар анхаарах асуудал, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар уулзалт, ярилцлагыг Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХэлтсийн дарга, нягтлан бодогч, төсвийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулав.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ДАРГА БӨГӨӨД ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨВ.

2019-01-31 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор Удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөр хэлэлцсэн асуудал, цаашид анхаарч ажиллах чиглэлийн талаар мэдээлэл өгч, Санхүүгийн тайлангийн аудитаар итгэл үзүүлсэн байгууллагуудын “Итгэмжлэл”-ийг холбогдох байгууллагуудад гардуулан өгөв.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨВ.

2019-01-31 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймгийн Төрийн Аудитын газрын аудиторууд, гэрээт ажилтан, гэрээгээр санхүүгийн аудит хийхээр гэрээ байгуулсан хувийн аудитын компаниудын аудиторуудад 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар анхаарах асуудал, ҮАГ-аас СТАУС-д тавьж буй чиглэл, зөвлөмж, аргачлал зааврын талаар сургалт явуулж, мэдээлэл өгөв.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2019-01-31 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хавсаргав.