Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 2012-2018 оны зарцуулалтын үр дүнд хийх аудитын нээлт хийлээ.

2019-09-30 Өвөрхангай аймаг

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 2012-2018 оны зарцуулалтад хийгдэж буй гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллав. Аудитын нээлтэд Аудитын менежер Д.Гансүх, Ахлах аудитор Б.Чимэдцэрэн, Аудитор П.Норпил, Р.Цэрэндолгор болон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйлчилгээний тасгийн дарга Ч.Бурмаа, Санхүү бүртгэл, орлого, хамралтын тасгийн дарга Б.Доржпагма нар оролцлоо.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилт, Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийж буй аудитаар сумдад ажиллаж байна.

2019-09-30 Өвөрхангай аймаг

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилтид хийгдэж буй нийцлийн аудитыг Ахлах аудитор П.Хорлоосүрэн, Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийж буй гүйцэтгэлийн аудитыг Ахлах аудитор Б.Эрдэнэцэцэг, Ц.Мөнхзаяа нар хариуцан гүйцэтгэхээр сумдад ажиллаж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

2019-09-18 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын баг Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүнд хийх аудитын нээлтийг зохион байгууллаа. Аудитын нээлтэд ТАГ-ын удирдлага, аудитыг гүйцэтгэх баг болон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын ерөнхий нягтлан бодогч, холбогдох албан тушаалтнууд, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсролын салбарын бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн нар оролцлоо.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Авто замын сангийн хөрөнгөөр 2017, 2018 онуудад гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүнд хийж буй гүйцэтгэлийн аудит тайлагналын шатанд явж байна.

2019-09-12 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар өөрийн санаачилгаар “Автозамын сангийн хөрөнгөөр 2017-2018 онуудад гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийж буй аудитын тайлагналын шатны ажлууд хийгдэж байна. Тухайн гүйцэтгэлийн аудитыг аудитын төлөвлөгөөний дагуу хугацаанд нь гүйцэтгэж холбогдох газруудад хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийцлийн аудит хийх талаар

2019-09-12 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын нийцлийн аудитын баг Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж, сумдад ажиллахаар бэлтгэлээ хангаад байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2 дугаар улирлын статистик мэдээ

2019-07-02 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь эхний хагас жилийн статистик мэдээг заасан хугацаанд нь гарган ҮАГ-т хүргүүлж ажиллав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Өвөрхангай аймгийн ТАГ-ын эхний хагас жилийн тайлан, статистик мэдээ

2019-07-02 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу УИХурлын Төсвийн байнгын хорооноос баталсан аудит хийх сэдэв, ҮАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тус газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд эхний хагас жилд хийгдэх санхүүгийн болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудитыг хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллав. Эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хугацаанд нь ҮАГ-т хүргүүллээ.