Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2 дугаар улирлын статистик мэдээ

2019-07-02 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь эхний хагас жилийн статистик мэдээг заасан хугацаанд нь гарган ҮАГ-т хүргүүлж ажиллав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Өвөрхангай аймгийн ТАГ-ын эхний хагас жилийн тайлан, статистик мэдээ

2019-07-02 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу УИХурлын Төсвийн байнгын хорооноос баталсан аудит хийх сэдэв, ҮАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тус газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд эхний хагас жилд хийгдэх санхүүгийн болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудитыг хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллав. Эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хугацаанд нь ҮАГ-т хүргүүллээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2019 оын эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2019-07-02 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу УИХурлын Төсвийн байнгын хорооноос баталсан аудит хийх сэдэв, ҮАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тус газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд эхний хагас жилд хийгдэх санхүүгийн болон гүйцэтгэл, нийцлийн аудитыг хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж ажиллав. Эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг хугацаанд нь гаргаж ҮАГ-т хүргүүллээ.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Дотоод сургалт зохион байгууллаа.

2019-07-01 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Аудитор Ө.Ринчинмядаг, Р.Цэрэндолгор, П.Норпил нар нь Үндэсний Аудитын газраас зохион байгуулсан Шинэ ажилтны сургалтад заагдсан хичээлүүдийн хүрээнд дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн ABLE програмын талаарх үндсэн мэдээллийг хүргэж ажиллав. Дотоод сургалтад нийт ажилтан албан хаагчид хамрагдав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх комиссыг томилов.

2019-06-03 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх комиссыг томилж, ажиллах төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Шинэ ажилтны сургалтад хамрагдав.

2019-06-03 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Аудитор Ө.Ринчинмядаг, Р.Цэрэндолгор, П.Норпил нар ҮАГ-ын газраас зохион байгуулсан Шинэ ажилтны сургалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 29-31-ны өдрүүдэд бүрэн хамрагдав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийтийн сонсгол зохион байгууллаа.

2019-06-03 Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Нийцлийн аудитын баг "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудит хийж байна. Аудитын явцад илэрсэн зөрчилтэй (газар эзэмших, ашиглах эрх хүчингүй болгох асуудлаар) асуудалтай холбогдуулан 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр Нийтийн сонсгол зохион байгууллаа. Нийтийн сонсголын мэдэгдэл хүлээн авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл хүрэлцэн ирж тайлбар, саналаа илтгэв.