Үр дүнд: 14
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
2.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
3.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
4.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
5.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
6.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
7.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
8.Авто замын сангийн хөрөнгөөр 2017, 2018 онуудад гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилт үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
9.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
10.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
11.ТЕЗ-ийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
12.ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
13.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
14.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2018 оны УТХО-ын гүйцэтгэлийн аудитын тайлан.Аудитын тайланӨвөрхангай аймаг2019
Үр дүнд: 14