Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын мэдээлэл


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитын алба нь өөрийн төлөвлөгөөний дагуу “Орон нутгийн төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д /ӨВА-2020/04-ГА/ гүйцэтгэлийн аудитыг хийж эхлээд байна. Одоогийн байдлаар аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж байна. Мөн нийцлийн аудитын алба нь “Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны үр дүн”-д /ӨВА-2020/06-НА/ хийх аудитыг төлөвлөгөөт хугацаанд эхлүүлэн гүйцэтгэлийн шатны ажлууд хийгдэж байна.