Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: ХАК-ын гэрээг дүгнэж ажиллав.


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын удирдлагын зөвлөлөөс 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар гэрээ байгуулан ажилласан Хувийн Аудитын Компаниудын гэрээг дүгнэж, тайланг хэлэлцэж ажиллав. Дөлгөөнхайрхан-Уул ХХК, Б энд С аудит ХХК-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн чанар байдлыг хангалттай сайн түвшинд гүйцэтгэсэн хэмээн үнэлэв.