Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2019 оны СТА хийх чиглэлийн талаар Аудиторууд болон ХАК-ын аудиторуудад мэдээлэл өгч, сургалт зохион байгуулав.


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас 2019 оны Санхүүгийн тайланд хийх аудитын талаар байгууллагын аудиторууд болон ХАК-ын аудиторуудад мэдээлэл өгч ажиллав. СТА хийх талаар ерөнхий чиглэл мэдээллийг Аудитын менежер Д.Гансүх өгөв. Мөн аудитын эрсдэлийн талаар Ахлах аудитор Б.Эрдэнэцэцэг сургалт зохион байгуулж ажиллав.