Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмлэл гардууллаа.