Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилт, Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийж буй аудитаар сумдад ажиллаж байна.


Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, орлого бүрдүүлэлт, үр дүн, түүний хэрэгжилтид хийгдэж буй нийцлийн аудитыг Ахлах аудитор П.Хорлоосүрэн, Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд хийж буй гүйцэтгэлийн аудитыг Ахлах аудитор Б.Эрдэнэцэцэг, Ц.Мөнхзаяа нар хариуцан гүйцэтгэхээр сумдад ажиллаж байна.