Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 2012-2018 оны зарцуулалтын үр дүнд хийх аудитын нээлт хийлээ.


Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 2012-2018 оны зарцуулалтад хийгдэж буй гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллав. Аудитын нээлтэд Аудитын менежер Д.Гансүх, Ахлах аудитор Б.Чимэдцэрэн, Аудитор П.Норпил, Р.Цэрэндолгор болон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйлчилгээний тасгийн дарга Ч.Бурмаа, Санхүү бүртгэл, орлого, хамралтын тасгийн дарга Б.Доржпагма нар оролцлоо.