Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Авто замын сангийн хөрөнгөөр 2017, 2018 онуудад гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүнд хийж буй гүйцэтгэлийн аудит тайлагналын шатанд явж байна.


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар өөрийн санаачилгаар “Автозамын сангийн хөрөнгөөр 2017-2018 онуудад гүйцэтгэсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүн”-д хийж буй аудитын тайлагналын шатны ажлууд хийгдэж байна. Тухайн гүйцэтгэлийн аудитыг аудитын төлөвлөгөөний дагуу хугацаанд нь гүйцэтгэж холбогдох газруудад хүргүүлэхээр ажиллаж байна.