Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: 2 дугаар улирлын статистик мэдээ


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь эхний хагас жилийн статистик мэдээг заасан хугацаанд нь гарган ҮАГ-т хүргүүлж ажиллав.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.ӨВ-Статистик мэдээ17татах