Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Дотоод сургалт зохион байгууллаа.


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Аудитор Ө.Ринчинмядаг, Р.Цэрэндолгор, П.Норпил нар нь Үндэсний Аудитын газраас зохион байгуулсан Шинэ ажилтны сургалтад заагдсан хичээлүүдийн хүрээнд дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн ABLE програмын талаарх үндсэн мэдээллийг хүргэж ажиллав. Дотоод сургалтад нийт ажилтан албан хаагчид хамрагдав.