Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Шинэ ажилтны сургалтад хамрагдав.


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын Аудитор Ө.Ринчинмядаг, Р.Цэрэндолгор, П.Норпил нар ҮАГ-ын газраас зохион байгуулсан Шинэ ажилтны сургалтад 2019 оны 05 дугаар сарын 29-31-ны өдрүүдэд бүрэн хамрагдав.